Nowoczesna diagnostyka
Szpital onkologiczny
2022-05-10

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA USŁUGĘ ŻYWIENIA PACJENTÓW ECZ OTWOCK, SZPITAL IM. F. CHOPINA W FORMIE CATERINGU

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA USŁUGĘ ŻYWIENIA PACJENTÓW

EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK, SZPITAL IM. F. CHOPINA W FORMIE CATERINGU

OPIS WYMAGAŃ

1. Wymagania podstawowe:

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie:

 • przygotowywania całodziennych posiłków dla pacjentów poza siedzibą Zamawiającego,

    na podstawie wykazu diet szpitalnych z obowiązującą nomenklaturą, z opisem diet, oraz

    wykazu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów opieki zdrowotnej a także zgodnie

    ze zgłaszanym zapotrzebowaniem indywidualnych diet wg wskazań lekarza,

    we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;

 • przygotowywania napojów lub dostarczenia produktów do przygotowania napojów;
 • przewozu transportem własnym posiłków gotowych do Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, Szpitala im. Fryderyka Chopina w Otwocku, ul. Borowa 14/18;
 • wniesienia termoportów z posiłkami do wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego;
 • odbioru termoportów po wydaniu posiłków z wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego wraz ze zużytymi naczyniami jednorazowymi i resztkami pokarmowymi;
 • dostarczenie drogą mailową jadłospisu tygodniowego na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem jego realizacji
 • zapewnienie usług konsultacji dietetyka na potrzeby Szpitala w trybie ciągłym.

 

    2. Wymagania dodatkowe:

 • Świadczenie usługi zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami w zakresie żywienia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z pozostałymi przepisami związanymi ze świadczoną usługą; stosowanie i przestrzeganie w produkcji Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej, Cateringowej oraz zasad systemu HACCP.
 • Dostarczenie aktualnej dokumentacji związanej z GHP, GMP, GMC, HACCP oraz ISO 22000 przez okres trwania umowy.
 • Ponoszenie pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za realizację usługi wobec Zamawiającego oraz organów kontroli (PIS, PIP, itp.)
 • W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących żywienia w zakładach opieki zdrowotnej - niezwłoczne ich wdrożenie i stosowanie.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  zaleceń dietetycznych wg Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz przygotowywania posiłków o wysokiej jakości żywieniowej, kulinarnej i estetycznej.
 • Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywienia przez zakłady żywienia typu zamkniętego.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołów badań próbek na kaloryczność i ocenę wartości odżywczej jadłospisu tygodniowego na życzenie Zamawiającego.
 • Wykonawca będzie okresowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywał na własny koszt badania na czystość mikrobiologiczną oraz badania fizykochemiczne wody, a kopię wyników przekaże do Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu kopii wyników kontroli nadzoru sanitarnego i badań wykonywanych przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną .
 • Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Pielęgniarką Epidemiologiczną w celu wymiany uwag dotyczących wykonania usługi oraz stosowania środków czystości i dezynfekcyjnych.
 • Odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych leży po stronie wykonawcy - zgodnie z ustawą o odpadach.

 

Prosimy o nadsyłanie ofert wraz z ceną, drogą mailową na adres: sekretariat@ecz –otwock.pl

do dnia: 20 maja 2022 r. z dopiskiem: Konkurs_ofert_catering

Termin wyboru oferty : 30 maja 2022 r.

Wybrani oferenci będą proszeni o prezentacje swoich  posiłków.

Termin obowiązywania umowy od:  01 września 2022 r.