Nowoczesna diagnostyka
Szpital onkologiczny
2022-05-10

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA USŁUGĘ ŻYWIENIA PACJENTÓW ECZ OTWOCK, SZPITAL IM. F. CHOPINA W FORMIE CATERINGU

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA USŁUGĘ  ŻYWIENIA W FORMIE CATERINGU

PACJENTÓW EUROPEJSKIE CENTRUM  ZDROWIA OTWOCK SZPITAL IM F. CHOPINA

 

Opis wymagań

1. Wymagania podstawowe:

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie;

 •  przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów poza siedzibą Zamawiającego, na postawie wykazu diet szpitalnych z obowiązującą nomenklaturą, z opisem diet oraz wykazu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów opieki zdrowotnej a także zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem indywidualnych diet wg wskazań lekarza
 • przygotowania napojów lub dostarczania produktów do przygotowania napojów
 • przewozu transportem własnym gotowych posiłków do Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock Szpital im F. Chopina w Otwocku ul. Borowa 14/18,
 • wniesienia termoportów z posiłkami do wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie zamawiającego,
 • odbioru termoportów po wydaniu posiłków z wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie zamawiającego wraz ze zużytymi naczyniami jednorazowym i resztkami pokarmowymi,
 • dostarczenie drogą mailową jadłospisu tygodniowego na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem jego realizacji
 • zapewnienie usług konsultacji dietetyka na potrzeby szpitala w trybie ciągłym,

2. Wymagania dodatkowe :

 • świadczenie usługi zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa w zakresie żywienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanymi ze świadczoną usługą, stosowanie i przestrzeganie Dobrej Praktyki Higienicznej, produkcyjnej i cateringowej oraz  zasad systemu HACCAP,
 • dostarczenie aktualnej obowiązującej dokumentacji  w tym HACCAP  i ISO 22000,
 • ponoszenie pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za realizację usługi wobec zamawiającego oraz organów kontroli,
 • w przypadku zmiany obowiązujących  przepisów dotyczących żywienia w zakładach opieki zdrowotnej – niezwłoczne wdrożenie i stosowanie,
 • wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń dietetycznych wg Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz przygotowania posiłków o wysokiej jakości żywieniowej, kulinarnej i estetycznej,
 •  wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek, zgodnie z RMZ z dnia 17 kwietnia 2007r w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywienia przez zakłady żywienia zamkniętego,
 •  wykonawca będzie okresowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywał na własny koszt badania na czystość mikrobiologiczną oraz badania fizykochemiczne wody, a kopię wyników przekaże do zamawiającego
 • wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamawiającemu kopii wyników kontroli nadzoru sanitarnego i badań wykonanych przez właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną,
 • wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Pielęgniarką Epidemiologiczną w celu wymiany uwag dotyczących wykonania usługi oraz stosowania środków czystości i dezynfekcji,
 • odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych leży po stronie wykonawcy – zgodnie z ustawą o odpadach

 

 

Prosimy o nadsyłania ofert wraz z ceną drogą mailową na adres ; sekretariat@ecz- otwock.pl

 do dnia 30 czerwca 2022r.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022r

wybrani oferenci będą proszeni o prezentacje swoich posiłków.

Termin obowiązywania umowy od 1 października 2022r.