... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Badania kliniczne
Strona główna

Rak jelita grubego

Randomizowane badanie fazy III dotyczące stosowania produktu MRTX849 w skojarzeniu z cetuksymabem w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego z mutacją G12C w genie KRAS, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie leczenia pierwszego rzutu lub po jego zakończeniu.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04793958

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby (zaślepione dla sponsora) badanie fazy III dotyczące stosowania skojarzenia relatlimabu i niwolumabu w ustalonych dawkach, w porównaniu z regorafenibem lub triflurydyną + tipiracylem (TAS-102), w dalszych liniach leczenia u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05328908