... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Badania kliniczne
Strona główna

Rak piersi

Tytuł protokołu: postMONARCH: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie 3 fazy mające na celu porównanie skuteczności abemacyklibu podawanego łącznie z fulwestrantem i placebo podawanego łącznie z fulwestrantem u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR+, HER2- po wystąpieniu progresji choroby w czasie stosowania inhibitora CDK4 i 6 oraz terapii hormonalnej.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05169567