Szpital onkologiczny
Diagnostyka

Ochrona Danych Osobowych - Informacja dla Kandydatów do Pracy

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pracowników ubiegających się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock.
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
    inspektorochronydanych@ecz-otwock.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów  do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
w naborze na wolne stanowisko pracy.

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.