... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Badania kliniczne
Strona główna

Onkologia - Badania kliniczne

Kontakt: koordynator.badanklinicznych@ecz-otwock.pl

AKTYWNA REKRUTACJA:

 

1. RAK NERKOWOKOMÓRKOWY: Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby w 3 grupach badanie fazy III oceniające sawolitynib podawany w skojarzeniu z durwalumabem w porównaniu z sunitynibem oraz durwalumabem podawanymi w monoterapii u uczestników z pobudzanym przez MET, nieresekcyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym brodawkowatym rakiem nerkowokomórkowym (PRCC).

 

2. RAK JELITA GRUBEGO: Randomizowane badanie fazy III dotyczące stosowania produktu MRTX849 w skojarzeniu z cetuksymabem w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego z mutacją G12C w genie KRAS, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie leczenia pierwszego rzutu lub po jego zakończeniu.

 

3. Badanie III fazy w celu oceny okołooperacyjnego stosowania pembrolizumabu (MK-3475) z chemioterapią neoadjuwantową w porównaniu z okołooperacyjnym stosowaniem placebo z chemioterapią neoadjuwantową u uczestników z MIBC.

 

4. Rak prostaty: Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy z grupą kontrolną, u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację otrzymujących kabozantynib (XL184) w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z drugą nową terapią hormonalną (NHT).

 

5. Rak piersi: Tytuł protokołu: postMONARCH: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie 3 fazy mające na celu porównanie skuteczności abemacyklibu podawanego łącznie z fulwestrantem i placebo podawanego łącznie z fulwestrantem u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR+, HER2- po wystąpieniu progresji choroby w czasie stosowania inhibitora CDK4 i 6 oraz terapii hormonalnej.

 

6. Rak płuca: Badanie kliniczne fazy I dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki AMG 757 u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca.

 

7. Rak niedrobnokomórkowy płuca, rak pęcherza moczowego, rak żołądkowo-przełykowy: Fazy ​​I, otwarte, wieloośrodkowe, badanie zwiększania dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki doustnego CPL304110 u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi

 

Wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone jako kontrolowana próba otwarta z randomizacją mające na celu ocenę stosowania tiwozanibu w skojarzeniu z niwolumabem w porównaniu ze stosowaniem tiwozanibu w monoterapii u chorych na raka nerkowokomórkowego, u których wystąpiła progresja choroby po zastosowaniu jednego albo dwóch rzutów leczenia, przy czym jeden rzut leczenia obejmował stosowanie inhibitora punktów kontrolnych układu odpornościowego.