ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

ONKOLOGIA - Badania kliniczne

ONKOLOGIA BADANIA KLINICZNE Z AKTYWNĄ REKRUTACJĄ

RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY
„Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III niwolumabu podawanego w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu z sorafenibem lub lenwatynibem jako leczenie pierwszej linii u uczestników z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.”

Więcej informacji - badanie kliniczne rak wątrobokomórkowy
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04039607
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56

RAK NERKOWOKOMÓRKOWY
1. „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane badanie fazy 3 oceniające kabozantynib w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem w porównaniu z niwolumabem i ipilimumabem u pacjentów z nieleczonym wcześniej zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym z grupy średniego lub wysokiego ryzyka.”

Więcej informacji - badanie kliniczne rak nerkowokomórkowy
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03937219
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56

2. „Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo atezolizumabu podawanego w skojarzeniu z kabozantinibem w porównaniu do kabozantinibu podawanego w monoterapii u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym, u których wystąpiła radiograficzna progresja guza w trakcie lub po leczeniu inhibitorem punktów kontrolnych układu odpornościowego”

Więcej informacji - badanie kliniczne rak nerkowokomórkowy
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04338269
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56
 

RAK PROSTATY
„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie 3 fazy oceniające stosowanie talazoparibu z enzalutamidem w leczeniu przerzutowego, opornego na kastrację raka prostaty”

Więcej informacji – badanie kliniczne rak prostaty
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03395197
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56

RAK PIERSI
1. „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo gdc-0077 plus palbocyklib i fulwestrant w porównaniu do placebo plus palbocyklib i fulwestrant  u pacjentów z mutacją pik3ca w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, hormonozależnym, her2-negatywnym  rakiem piersi”

Więcej informacji – badanie kliniczne rak piersi
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04191499
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56

2. „Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rybocyklibu z terapią endokrynologiczną w leczeniu adiuwantowym u pacjentów z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania o dodatnim statusie receptorów hormonalnych i ujemnym statusie HER2 .”

Więcej informacji – badanie kliniczne rak piersi
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03701334
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56

GUZY LITE
„Otwarte, wieloośrodkowe badanie I fazy z eskalacją dawki do oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki produktu CPL304110 podawanego doustnie dorosłym uczestnikom z zaawansowanymi guzami litymi.”

Więcej informacji – badanie kliniczne guzy lite
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04149691
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56
 

NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUC
„Badanie fazy IIb u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których następnie rozwinęły się inne rodzaje zaawansowanych guzów litych.”


Więcej informacji – badanie kliniczne niedrobnokomórkowy rak płuc
Link do szczegółów udziału w badaniu:
otwarcie rekrutacji I/II 2020
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56
 

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).