Szpital onkologiczny
Nowoczesna diagnostyka

Onkologia - Badania kliniczne

KONTAKT: Sekretariat Kliniki Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56

AKTYWNA REKRUTACJA:

1. RAK NERKOWOKOMÓRKOWY: Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby w 3 grupach badanie fazy III oceniające sawolitynib podawany w skojarzeniu z durwalumabem w porównaniu z sunitynibem oraz durwalumabem podawanymi w monoterapii u uczestników z pobudzanym przez MET, nieresekcyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym brodawkowatym rakiem nerkowokomórkowym (PRCC).

2. RAK JELITA GRUBEGO: Randomizowane badanie fazy III dotyczące stosowania produktu MRTX849 w skojarzeniu z cetuksymabem w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego z mutacją G12C w genie KRAS, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie leczenia pierwszego rzutu lub po jego zakończeniu.

3. RAK PŁUCA Otwarte badanie I fazy, z fazami eskalacji dawki i rozszerzenia kohort, zastosowanego po raz pierwszy u człowieka badanego produktu leczniczego MGD019, będącego białkiem DART o podwójnej swoistości, wiążącym się z PD-1 oraz CTLA-4, u chorych na nowotwory w stadium nieoperacyjnym lub z przerzutami.

Rekrutacja jest otwarta wyłącznie dla pacjentów z płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, uprzednio nieleczonych inhibitorem punktu kontrolnego (NSCLC).

4. RAK PŁUCA ORAZ GUZY LITE: Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy Ib mające na celu określenie dawki preparatu BI 836880 stosowanego w skojarzeniu z preparatem BI 754091, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę, farmakodynamikę i skuteczność leczenia u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz innymi guzami litymi.

5. Badanie 3 fazy w celu oceny okołooperacyjnego stosowania pembrolizumabu (MK-3475) z chemioterapią neoadjuwantową w porównaniu z okołooperacyjnym stosowaniem placebo z chemioterapią neoadjuwantową u uczestników z MIBC.